1. Výběrová komise je orgánem pro výběr projektů na základě objektivních kritérií.

2. Výběrová komise spolku má nejméně 9 členů.

3. Výběrová komise je volena ze členů spolku. V případě kandidatury právnické osoby je předem určena konkrétní osoba – zástupce právnické osoby. Za člena výběrové komise je poté zvolen člen spolku – právnická osoba, zastoupený konkrétní fyzickou osobou.

4. Rada spolku volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří jednají jménem spolku navenek v plném rozsahu, každý samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy, jedná za spolek místopředseda.

5. Výběrová komise před každým zasedáním volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání výběrové komise.

6. Funkční období výběrové komise je maximálně 1 rok, opakované zvolení je možné.

7. V případě zániku mandátu člena výběrové komise dříve, než skončí funkční období (odstoupením, pozbytím oprávnění zastupovat členskou právnickou osobu apod.), iniciuje rada, nejpozději do 3 měsíců, volební valnou hromadu. Do té doby vykonává svoji činnost výběrová komise v menším počtu.

8. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.  

9. Výběrová komise se na svém jednání řídí interním dokumentem - jednacím řádem, který je zveřejněn.

10. Člen výběrové komise nemůže být současně členem Rady nebo Revizního výboru.

11. Výběrová komise je svolána na základě rozhodnutí Rady spolku, předsedou výběrové komise, v souladu s potřebami realizace jednotlivých výzev.
 

Seznam členů výběrové komise MAS Region HANÁ v programu LEADER

Č. Člen výběrové komise, zastoupený Informace o zástupci Sektor Zájmová skupina
1 Michal Sirotek individuální člen RH, Těšetice  Soukromý Zemědělství 
2 Lubomír Novák individuální člen RH, Pěnčín Soukromý Myslivost
3 Drahoslava Mačáková individuální člen RH, Luběnice Soukromý Senioři
4 Český svaz chovatelů Stařechovice František Vychodil, Stařechovice Soukromý Rozvoj neziskového sektoru
5 OHK Prostějov Helena Chalánková, Prostějov Soukromý Podnikání
6 Pavel Mikulka - LPM obaly individuální člen RH, Rakůvka Soukromý Podnikání
7 Marie Müllerová individuální člen RH Pěnčín Soukromý Sport
8 Milada Dosedělová individuální člen RH, Čelechovice na Hané Veřejný Myslivost
9 Martina Kurfürstová individuální člen RH, Loučany Veřejný Senioři
10 Alena Mašláňová individuální člen RH, Těšetice Soukromý Kvalita života
11 SDH Brodek u Konice Josef Havelka, Brodek u Konice Soukromý Rozvoj neziskového sektoru


Výběrová komise v tomto složení byla schválena Valnou hromadou v Konici 23. 06. 2020.  


Jednací řád výběrové komise:

Jednací řád výběrové komise MAS Region HANÁ_iJon6xE.pdf (524,8 KB)