Valná hromada 


1. Valná hromada členů spolku je nejvyšším orgánem spolku

2. Valnou hromadu svolává rada spolku nejméně 1x do roka. Rada svolává valnou hromadu vždy, pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku.

3. Valná hromada spolku:

- hodnotí činnost spolku

- schvaluje plán činnosti spolku

- schvaluje strategii spolku

- schvaluje rozpočet spolku, účetní závěrku a zprávu revizního výboru

- schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS

- volí a odvolává radu spolku, revizní výbor a výběrovou komisi

- schvaluje stanovy spolku a jejich změny

- schvaluje výši členských příspěvků a jejich splatnost

- rozhoduje o fůzi nebo rozpuštění spolku, schvaluje likvidátora majetku spolku

- valná hromada na doporučení rady spolku rozhoduje o rozdělení zisku

- schvaluje a rozhoduje dle jednacího řádu Valné hromady, který je zveřejněn.

- schvaluje výběrová a bodovací kritéria výběru projektů


4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku (včetně členů z.s., pověřených plnou mocí k zastupování)

5. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.


Jednací řád Valné hromady:

Jednací řád valné hromady MAS Region HANÁ, v.r..pdf (322,9 KB)