2002

- první schůzky ....

- Od 2. poloviny roku 2002 se Mikroregion KOSÍŘSKO začal připravovat na iniciativu LEADER. 

- V Regionu HANÁ se principy LEADER uplatňují již od roku 2002. Region z tohoto hlediska patří k průkopníkům programů typu LEADER, MAS Region HANÁ je rovněž nejúspěšnější MAS v Olomouckém kraji.

 

2003

- Dne 20. května 2003 proběhlo v Těšeticích 2. setkání partnerství v rámci přípravy na možnost čerpání finančních prostředků z iniciativy LEADER. Na jednání bylo zvoleno téma rozvojové strategie a zvolen řídící výbor pro pozdější založení MAS. Důležitým krokem bylo spojení Mikroregionu KOSÍŘSKO a části Mikroregionu Litovelsko. Toto spojení bylo odůvodněné praktickou homogenitou území. Od tohoto data se stal Region HANÁ novým subjektem.

 

2004

- Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo 22. března 2004 občanské sdružení Region HANÁ. 

- 26. března 2004 proběhla v Těšeticích ustavující Valná hromada občanského sdružení Region HANÁ. Byly zvoleny statutární orgány sdružení – skupiny pro místní akce, dále byly zvoleny i základní orgány potřebné pro přípravu a realizaci záměru pro program LEADER ČR – výběrová komise, programovací výbor, monitorovací výbor.

- MAS předložila svůj první záměr do programu LEADER ČR. Na základě výběrového řízení byl tento záměr vybrán a v Regionu HANÁ realizován. 

- V roce 2004 byly z Programu LEADER ČR k realizaci vybrány tyto investiční projekty:

 • Rekonstrukce mechanizačního střediska ZD Těšetice
 • Rekonstrukce víceúčelového společenského domu TJ SOKOL Těšetice
 • Stavební obnova zdravotního střediska v Náměšti na Hané, obec Náměšť na Hané
 • Vybudování cyklostezky Luběnice – Těšetice, obec Luběnice
 • Stavební obnova, modernizace objektu – kulturní zařízení v Lípách, obec Slatinice

Strukturální fondy EU

Od roku 2004 se již mohly podávat první žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Některé z obcí mikroregionu i místních podnikatelských subjektů tuto možnost také začali využívat a prvními úspěšnými výsledky jsou projekty:

SROP              Opatření 4.2.2. Rozvoj cestovního ruchu

                        Obec Náměšť na Hané, projekt Rekonstrukce zámku

                        Celkové náklady 32 mil. Kč, dotace ERDF 24 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

                        Region HANÁ, projekt Rok na Hané

                        Náklady 3,0 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 2,7 mil. Kč

OP RVMZ        Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, e) stroje a zařízení

                        Zemědělské družstvo Těšetice, projekt Pořízení aplikátoru kejdy

                        Celkové náklady 1,8 mil. Kč, dotace EAGGF 0,63 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury CR

                        Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Sportovní a kulturní centrum – Slatinice

                        Náklady 9,3 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 4,6 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

                        Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Propagace Kulturního a sportovního centra

                        Náklady 2,1 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 1,0 mil. Kč

 

2005

- Sdružení uzavřelo 1. 7. 2005 smlouvu se Státním zemědělským intervenčním fondem o spolupráci a poskytnutí finanční pomoci z Evropského orientačního a záručního fondu. Účelem této smlouvy je realizace strategie ,,HANÁCKÉ LIDR".

V roce 2005, v rámci druhého kola Programu LEADER ČR, byly vybrány další projekty:

 • Rehabilitace místního remízku v Ústíně (obnova rybníčku, regenerace lesíku a vybudování střelnice), Myslivecké sdružení Těšetice
 • Nákup secího stroje, SHR – Ing. Drahomír Tobiáš, Senice na Hané
 • Investice – postřikovač, SHR – Josef Tobiáš, Senice na Hané
 • Stavební obnova objektu občanské vybavenosti - sportovní zařízení, TJ Sokol Drahanovice
 • Sportovní areál Slatinky - tenisový kurt, obec Slatinky
 • Oprava památkového objektu - mostní váha, obec Senička
 • Rekonstrukce a přístavba sociálního zázemí domu čp. 62, obec Senice na Hané

 

- Program LEADER + , region realizoval neinvestiční akce ve výši cca 11 milionů korun.

- Region HANÁ začátkem července 2005 vyhlásil první kolo výběrového řízení a zájemci o podporu (podnikatelské subjekty, obce, mikroregiony, neziskové organizace) mohli podávat svoje projekty k podpoře v rámci zvoleného a schváleného tématu. Do druhé výzvy byly potom projekty předkládány do začátku února 2006.

- Do 1. kola výzvy bylo podáno 13 projektů (11 úspěšných)

- Do 2. kola výzvy bylo podáno až 19 projektů (13 úspěšných v 1. kole a 2 úspěšné ve 2. kole)

 

2006

- Realizace programu LEADER+

- Díky aktivní práci MAS, díky úspěšně realizovaným projektům, a především díky dobré propagaci a informační kampani počet členů MAS každoročně rostl. Z původních 15-ti obcí se území MAS rozrostlo v letech 2006 a 2007 o další členské obce na 23 obcí na území MAS. 

- V tomto roce přistoupily tyto obce: Loučka, Laškov, Pěnčín, Stařechovice, Čelechovice na Hané, Čechy pod Kosířem, Smržice a Olšany u Prostějova. Díký přistoupení těchto obcí má již Region HANÁ 23 obcí.

- V roce 2006 začala vzájemná spolupráce s řadou dalších subjektů, která pokračovala v roce 2006 uzavřením některých partnerských smluv. Našimi partnery se tak staly další MAS (SPLAV, Prostějov venkov) a další, především regionální subjekty a organizace (sdružení Národní síť MAS, Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, místní NNO, Fundacija KWS – LGD, Sarkander, z.s., Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje, Sigmundova střední škola strojírenská Lutín, Občané pro rozvoj venkova Velký Týnec). 

- Příprava Strategického plánu LEADER pro plánovací období 2007 - 2013

- Společný regionální operační program (SROP)

V roce 2006 a 2007 připravila a realizovala dva projekty přímo MAS Region Haná, a to konkrétně ze Společného regionálního operačního programu s podporou SF EU:

 • Projekt „Rok na Hané“
 • Projekt „Prezentační film – Region Haná“

Oba projekty byly úspěšně zadministrovány, řádně ukončeny a následně platební jednotkou proplaceny.

 

2007

- Činnost MAS RH byla zaměřena na podporu rozvoje Regionu Haná, zvýšení kvality života v celé oblasti a podporu aktivit ve všech obcí. Byly dokončeny a zadministrovány projekty Operačního programu zemědělství LEADER + a SROP /podporovaný EU a Olomouckým krajem/.  

- Ze SROPu byly zrealizovány projekty Rok na Hané – Hanácká svatba, Jízda za pokladem Hané – 4.ročník a Hanácký desetiboj a DVD o Regionu HANÁ. Bylo natočeno DVD o 15 obcích regionu obsahující ukázku z kulturního dění, z činnosti NNO. DVD obdržely všechny obce a Region HANˇA ho používá ke své propagaci. Jízda za pokladem Hané byla zahájeno vystoupením „ Hanácká svatba“, kterou nastudoval folklórní soubor Hanačka z Litovle.  

- V devíti obcích Regionu HANÁ proběhlo vystoupení Hanácké svatby v první polovině roku 2007. Jedním vystoupení se Region HANÁ prezentoval na Slovensku v Levicích. Součástí Roku na Hané byl i hanácký desetiboj. Jednalo se o sportovní a volnočasové aktivity v obcích Regionu HANÁ. Proběhly turnaje ve volejbale, šachu, kopané, kuželkách, atletice a petangu. Účastníci desetiboje obdrželi diplomy a poháry. 

- Druhá polovina roku byla ve znamení získání nových dotací z EU. Rada Regionu HANÁ a konzultanti zaměřili své úsilí na přípravu Strategického plánu na období 2007-2013. Na strategickém plánu pracoval přípravný výbor v čele s Ing. Z. Müllerem. Plán byl v prosinci 2007 dokončen a odevzdán na SZIF. Rada MAS v podzimním období ve spolupráci s MAS SPLAV jednali o navázání kontaktů s dalšími MAS. V listopadu 2007 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi zástupci českých a polských MAS.  

Partnerské MAS: Sdružení SPLAV, MAS Vyhlídka, MAS Prostějov – venkov, MAS OPRV Velký Týnec, Obec Szczyztna, Polsko, Fundacja KWS Ladek, Polsko 

 

2008

- Strategický cílem MAS RH bylo zvýšení kvality života v regionu, propojení aktivit v kulturní, společenské a sportovní oblasti všech složek obcí a rozvoj celého území. Byl uplatněn princip práce dle zásad LEADERu. MAS Region HANÁ se umístila na druhém místě v republice ze 48 MAS se svým SPL. Kompletní SPL je vyvěšen na stránkách MAS. Výše podpory na rok 2008 : 6 540 000,- Kč - podpořeno 14 projektů dotací ve výši 5,5 mil. 

- Činnost pracovních skupin 
V MAS pracují tyto skupiny: děti a mládež, ženy, zemědělci, cestovní ruch, podnikatelé a životní prostředí.
Nejaktivnější pracovní skupinou jsou ženy, které v červnu 2008 uspořádaly První setkání žen Regionu HANÁ ve Slatinicích v prostorách Muzea veteránů. Dalším jejich příspěvkem byl návrh na ohodnocení účastníků Hanáckého cestovatele 2008 restaurací a hospod v principu 3E. Návštěvníci hodnotili tři ukazatele a to: etika, estetika, a ekologie. Pět nejlépe ohodnocených zařízení dostalo ocenění (diplom) Hanáckého cestovatele.
Akci pro děti s názvem Kláskiáda uspořádala pracovní skupina děti a mládež ve spolupráci s Mateřským centrem Pohádka v Náměšti na Hané. 1. ročník Kláskiády byl zaměřen na děti ve věku od dvou do šesti let.

V roce 2008 proběhla spolupráce v rámci přeshraničního projektu RAZEM-SPOLU s partnerským regionem Gmyna Szczytná. 

- První valná hromada proběhla 24.7.2008 v Náměšti na Hané za účasti 40 členů MAS.  

- Druhá valná hromada proběhla 4. prosince v Těšeticích. Bylo přítomno 41 členů MAS a 3 hosté.

- Partnerské MAS: 
Sdružení SPLAV, MAS Vyhlídka, MAS Prostějov – venkov, MAS OPRV Velký Týnec, Obec Szczyztna, Polsko, Fundacja KWS Ladek , Polsko, MAS Požitavie-Širočina a MAS Termál ze Slovenska.
 

2009

- V roce 2009 došlo ke změně území Regionu HANÁ vystoupením Vilémova a přijetím nových obcí z Konicka - Bohuslavice, Hačky, Hvozd, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka. Ke konci roku 2009 měl tedy Region HANÁ 29 členských obcí. 

- V roce 2009 se region HANÁ zabýval celou řadou různorodých aktivit. Bezpochyby nejvýznamnější je realizace programu LEADER. 

- V roce 2009 byl dokončen projekt přeshraniční spolupráce s polským partnerem a dvěma českými partnery (Sczytná, OPRV, Věrovanka) pod názvem Razem-Spolu.

- Proběhla příprava společného projektu zabývajícího se výstavbou dětských hřišť a sportovišť v některých obcích RH.

Projekt Pestrobarevný život získal podporu z KUOK – POV na několik akcí v obcích Regionu. V rámci projektu byly podpořeny a zrealizovány následující akce:

 • Hanácké cestovatel
  Tradiční aktivita Regionu HANÁ ( v roce 2009 – 6. ročník). 
 • Kláskiáda
  V září se uskutečnil II. ročník této akce pro děti. Jde o sportovně dovednostní olympiádu pro děti se symbolem Kláska jako ústřední motiv.
 • O hanácké vdolek
  Soutěž v pečení hanáckých vdolků, se uskutečnila v Senici dne 5.9. s hojnou účastí soutěžících, především z řad seniorů.
 • Relaxujte s Regionem HANÁ
  Další z tradičních akcí zacílených na aktivní ženy v Regionu HANÁ, jsou akce připravované pracovní skupinou ženy. 
 • Zájezd pro členy MAS – Korutany, Slovinsko
  29.9. – 4.10.2009 se uskutečnil zájezd do několika míst v regionech Rakouska (Mooskirchen, Korutany) a Slovinska (Kamnik).

- V roce 2009 jsme také realizovali projekt na podporu kulturní spolupráce s našim  slovenským partnerem Požitavie-Širočina. V tomto projektu podpořeném z rozpočtu KÚOK proběhlo folklórní vystoupení v areálu Černé věže v Drahanovicíh. 

V roce 2009 také Region HANÁ zahájil intenzivní spolupráci se sousedními regiony MAS Bystřička a MAS Prostějov-venkov.

- V roce 2009 proběhlo čtrnáct zasedání Rady Regionu HANÁ a dvě valné hromady. Počet členů Regionu HANÁ k datu 1.1.2010 je 71.

 

2010

- Po změně území v roce 2009 se území v roce 2010 nezměnilo. Ke konci roku 2010 měl tedy Region HANÁ 29 členských obcí. 

- V roce 2010 proběhla změna stanov sdružení. Změna sjednotila veškeré předchozí dodatky stanov a vytvořila novou komplexní verzi. 

- V roce 2010 se region HANÁ zabýval celou řadou různorodých aktivit. Bezpochyby nejvýznamnější je realizace programu LEADER.

- Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“
V roce 2010 pokračovala příprava společného projektu zabývajícího se výstavbou dětských hřišť a sportovišť v některých obcích Regionu HANÁ. 

- Razem - spolu
Projekt přeshraniční spolupráce s polským partnerem a dvěma českými partnery (Sczytna, OPRV, Věrovanka) pod názvem Razem-Spolu.

- Příprava projektů spolupráce
Byla dokončena příprava a byly podány dva projekty spolupráce pro podporu z PRV: projekt „Stopy historie“ a  projekt „Od Kosíře po Bystřičku bavíme se na jedničku“.

- Hanácký cestovatel
Tradiční aktivita Regionu HANÁ ( v roce 2010 – 7. ročník).

- Projekt Podporujeme tradice Hané
Dotace na tento projekt byla získána z Olomouckého kraje. V rámci projektu se uskutečnilo 5 kulturních akcí:

 • Drahanovice – tradiční hody, kapela Věrovanka 
 • Laškov – hody – kapela Strojařka
 • Čelechovice na Hané – program s názvem „ Tradice Hané“, ve kterém vystoupil soubor Klas.
 • Náměšť na Hané – program Roztančený zámek
 • Těšetice – 2. ročník soutěže Hanácké vdolek

- Účast na konferencích, prezentace MAS:

 • květen – Česko-slovenská konference o spolupráci - Olomouc
 • září – Krajské dožínky – Prostějov
 • listopad - setkání zástupců SPOVOK, SPOVZK se zástupci MAS a významných subjektů v oblasti rozvoje venkova – Rusava
 • listopad – Národní konference Venkov 2010 – Lázně Bělohrad
 • srpen 2010 – Země žiivitelka – večer venkova, převzetí ocenění pro nejlépe hodnocené MAS – České Budějovice
 • prosinec – konference Mezinárodní spolupráce ČR – SR – Senec

- Příprava propagačních materiálů
V roce 2010 MAS pořídila řadu propagačních materiálů, z nichž nejvýznamnější je vydání stolního kalendáře, který zachycuje život v našich obcí a projekty financované z programu LEADER.

- Zájezd
V měsíci dubnu se uskutečnil zájezd - navštívili jsme několik míst v regionu Požitavie-Širočina a ve Štiavnických vrších. 

Akce pro ženy
Tato akce se uskutečnila v květnu v Čelechovicích na Hané pod názvem „Kreativní odpoledne pro ženy“.

- Nadále probíhala spolupráce s partnery (MAS Prostějov-venkov, SPLAV, Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina, OPRV).

- V roce 2010 proběhlo třináct zasedání Rady Regionu HANÁ a jedna valná hromada. Počet členů Regionu HANÁ k datu 1.1.2011 je 71.

 

2011

- V roce 2011 nedošlo ke změně území, Region HANÁ zabírá území 29 členských obcí.

- Region HANÁ se od svého založení snaží o oživení aktivit na svém území. Bezpochyby nejvýznamnější činností je realizace programu LEADER

- Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“
 V projektu bude realizováno 16 samostatných hřišť nebo sportovišť.

- Projekt spolupráce Spojují nás tradice
Rok 2011 byl ve znamení intenzivní přípravy projektů spolupráce mezi naší MAS, nedalekou MAS Bystřička a slovenskou MAS Požitavie-Širočina ze Slovenské republiky (Nitranský kraj). Projekt bude realizován v roce 2012 a z části i v roce 2013.

- Hanácký cestovatel
V roce 2011 pokračovala již tradiční aktivita Regionu HANÁ – 8. ročník Hanáckého cestovatele.

Hodnocení činnosti MAS
Tak jako již každoročně, i v roce 2011 provedlo Ministerstvo zemědělství spolu se státním zemědělským intervenčním fondem a Národní sítí MAS hodnocení činnosti MAS. 

Účast na konferencích, prezentace MAS:

 • leden - účast na mezinárodní konferenci v Bruselu, Belgie - 19.1.2011 - “ Leader as a driver for Rural Europe: Workshop for new LAGs.
 • únor - účast na školení pro MAS v Přerově, pořádné MZE CP SZIF v Přerově - Účast na jednání krajského sdružení Národní sítě MAS – Dřevohostice
 • březen - účast na semináři v Dětkovicích na téma „ Nová zeleň a veřejná prostranství“. Příklady dobré praxe. - Valná hromada Národní sítě MAS – Křtiny
 • duben - výjezd na Jižní Moravu - Mikulov, Lednice
 • květen - Seminář k projektům spolupráce, PRV opatření IV.2.1. – v Přerově, pořadatel: CP SZIF.
 • červen - Konference Bouzov – Česko – polská spolupráce, účast 2 osob - účast na exkurzi SZKT - "Vzorové obce jako motivace a inspirace", pořadatel CSPV.
 • srpen - Země živitelka – seminář „ Podpora rozvoje venkova ČR“ – pořadatel SPOV, MMR, MZE. České Budějovice.
 • listopad - Konference venkov 2011 – 14.-16.11.2011 – Prčice
 • prosinec - Seminář LEADER, a jak dál? – Slatinice 1. – 2. 12. 2011 

- Propagační materiály
V roce 2011 jsme pokračovali v započaté tradici – vydání stolního kalendáře Regionu HANÁ. Zahájili jsme vydávání zpravodaje – občasníku „ O nás na Hané “. 

- Akce pro ženy
Pracovní skupina ženy v roce 2011 připravila 2 akce pod názvem Tančíme s Regionem HANÁ. 

- Hanácké vdolek
Tato již tradiční soutěž proběhla v rámci Zahradní slavnosti v Čelechovicích na Hané, dne 10. září. 

- Další aktivity MAS Region HANÁ:

 • Účast na aktivitách systému regionálního značení, certifikace regionálních producentů 
 • Účast na aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouci
 • Manažer MAS se účastnil řady setkání Pracovní skupiny LEADER při Národní síti MAS
 • Nadále probíhala spolupráce s partnery (MAS Prostějov-venkov, SPLAV, Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina, OPRV).
 • Seminář pro partnerské MAS ze Slovenska: „Spolupráca jako základbný kameň rozvoja vidieckých regiónov EÚ

 

2012

- Region HANÁ v roce 2012 prošel procesem rozšíření. Z původních 26 obcí se rozšířil nejprve na 33 obcí, a na Valné hromadě 30. listopadu 2012 v sále Náměšti na Hané se rozšířil až na 46 obcí (s platností od 1.1.2013).  

- Region HANÁ se od svého založení snaží o oživení aktivit na svém území. Bezpochyby nejvýznamnější činností je realizace programu LEADER

- Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“
Projekt s podporou z ROP sdružoval výstavbu hřišť a sportovišť v řadě obcí Regionu HANÁ. Ke konci roku byla realizována poslední etapa, připraveno předání a závěrečné vyúčtování. 

- Projekt spolupráce Spojují nás tradice
Rok 2012 byl ve znamení tradic, řemesel, folkloru a představení ochotnických divadel. Vše se uskutečnilo v rámci mezinárodního projektu „Spojují nás tradice“, kdy na území tří MAS proběhla řada kulturních akcí a vzájemných návštěv partnerů projektu (partneři: Region HANÁ, o. s., Bystrička, o. p. s. a Požitavie – Širočina ze Slovenska).

- Projekt spolupráce „Společnou cestou naproti rodině a dětem“
V roce 2012 jsme uspěli v 15. kole Programu rozvoje venkova. Partnerem projektu je MAS Bystřička. Podpora rodin s dětmi, to je hlavní cíl projektu, který je realizován prostřednictvím osmi mateřských a rodinných center. 

- Projekt spolupráce Mladí hasiči – historie a budoucnost
Projekt spolupráce mezi MAS Region HANÁ – Bystřička - Požitavie-Širočina byl na české straně schválen a připravuje se žádost na straně Slovenské.
Region HANÁ, o.s. zahájil v květnu 2012 již po deváté turistickou aktivitu pro zvídavé návštěvníky nejen tohoto regionu.

- „Nélepši hanácké vdolek 2012“
Již čtvrtým rokem organizuje Region Haná o.s. (viz www.regionhana.cz) soutěž o „Nélepši hanácké vdolek“. Tento ročník je pořádán ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. (viz www.flora-ol.cz) v rámci doprovodného programu „Dožínková slavnost“.


- Dne 2.8.2012 proběhlo hodnocení naší MAS v Praze na Ministerstvu zemědělství ČR. 

- Propagační materiály
V roce 2012 jsme opět vydali stolní kalendář Regionu HANÁ. Nezbytnou součástí kalendáře byl i přehled kulturně-společenských akcí v jednotlivých obcích.
V roce 2012 pokračovalo vydávání zpravodaje – občasníku „ O nás na Hané “, tentokrát i v elektronické formě.

- Akce pro ženy
Po zkušenostech z roku 2011 byla v roce 2012 připravena 1 akce ve spolupráci s Lázněmi Slatinice pod názvem „Pohodové odpoledne v lázních“. 

- Účast na konferencích, prezentace MAS

 • leden - Školení pro potenciální žadatele LEADER
 • březen - Setkání aktérů venkova - SPOV OK a ZK, zástupců samospráv OK a ZK, MAS a partneři CSV OK a ZK 
 • duben - účast na semináři „Architektura a vzhled obcí“
 • červen - Dílna tradičních řemesel v Náměšti na Hané, v rámci projektu spolupráce.
 • srpen - Agrokomplex Nitra, Země Živitelka, Školení pro úspěšné žadatele LEADER
 • říjen - konference Venkov 2012 a Valná hromada NS MAS, seminář „Výměna zkušeností s čerpáním dotací z PRV a dalších zdrojů mezi Zlínským a Olomouckým krajem".
 • listopad - setkání MAS Olomouckého kraje v Sobotíně 
 • prosinec - setkání partnerů CSV (Smržice)

Další aktivity MAS Region HANÁ:

 • Účast na aktivitách systému regionálního značení, certifikace regionálních producentů.
 • Účast na aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouci.
 • Manažer MAS se účastnil řady setkání Pracovní skupiny LEADER při NS MAS 
 • Spolupráce s partnery (MAS Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina)

 

2013

- Region HANÁ v roce 2013 působil poprvé v novém, rozšířeném působení, kdy od 1.1.2013 působil na území 46 obcí.

- Region HANÁ je veřejno-soukromé partnerství pracující na principech LEADER. Od svého založení se snaží o oživení aktivit na svém území. Bezpochyby nejvýznamnější činností je realizace programu LEADER

- Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“
Projekt s podporou z ROP sdružoval výstavbu hřišť a sportovišť v řadě obcí Regionu HANÁ. V roce 2013 bylo připraveno předání a závěrečné vyúčtování. 

- Projekt spolupráce „Společnou cestou naproti rodině a dětem“
Celý rok běžel na území obou MAS projekt, který byl zaměřen na podporu rodin s dětmi, na vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností napříč regiony. Do projektu se zapojilo 8 mateřských a rodinných center. Proběhla řada vzdělávacích cyklů a série kulturních a sportovních akcí. V rámci projektu nová centra vznikla, všechna se dovybavila. 
 

- Projekt spolupráce Mladí hasiči – historie a budoucnost
Projekt spolupráce mezi MAS Region HANÁ – Bystřička - Požitavie-Širočina byl koncem roku 2013 schválen i na slovenské straně. Projekt se bude realizovat v průběhu roku 2014 se zakončením na počátku roku 2015. 
Projekt je zaměřen na dobrovolné hasiče v našich obcích, se zaměřením především na děti a mládež. Našim cílem je, aby se do projektu zapojilo co nejvíce SDH z obcí Regionu HANÁ i ze všech partnerských regionů.

- X. ročník Hanáckého cestovatele
Příprava a realizace již X. ročníku této akce – propagační akce zviditelňující MAS mezi širokou veřejností. 

- „Nélepši hanácké vdolek 2013“
SOUTĚŽ „O NÉLEPŠI HANÁCKÉ VDOLEK“ – tradiční akce, kterou pořádá Region HANÁ a pracovní skupina ženy.

- Propagační materiály
V roce 2013 jsme opět vydali stolní kalendář Regionu HANÁ. Tématem tohoto kalendáře na rok 2014 byly dětské kresby – pod názvem „Naše Haná malovaná“. 

- Akce pro ženy "Pohodové odpoledne" ve Slatinicích
Akce pořádaná pracovní skupinou ženy se konala v Lázních Slatinice pro všechny dívky, maminky, babičky, prostě pro všechny ženy. 

- Účast na konferencích, prezentace MAS

 • leden - školení pro žadatele 13. výzvy 
 • únor - Krajské sdružení NS MAS v Grygově
 • březen - Valná hromada NS MAS Žlutice 
 • duben - Krajské sdružení NS MAS 3.4.2013 v Olomouci 
  - Účast manažera na ENRD LEADER EVENT 2013: Building Bridges for the Future”, 17 – 18.4 Brusel – předávání zkušeností a navazování partnerství a spolupráce s MAS v rámci EU
  - Účast manažera na pracovních skupinách NS MAS Vzdělávání v Praze a PS Program a Vize v Olomouci - předávání zkušeností v této oblasti, možnosti spolupráce, společných projektů.
 • květen - školení pro žadatele 14. výzvy , LEADERFEST 2013
 • červen - Jednání partnerů CSV v OK 
 • červenec - Krajské sdružení NS MAS OK v Olomouc 
 • srpen - Krajské sdružení NS MAS OK v Olomouci, Agrokomplex v Nitře, Země Živitelka v Českých Budějovicích 
 • září - Národní konference Venkov 2013 – Hranice. Pracování skupina pro certifikaci MAS 
 • říjen - Seminář Veřejnosprávní kontrola projektů realizovaných z EU – Olšany u Prostějova, seminář – setkání s kolegy z Požitavie-Širočina – Slatinice
 • - 22.10.2013 – Starostenské sezení – setkání starostů MAS Region HANÁ - Smržice
 • listopad - Exkurze zástupců MAS z Trenčianského kraje, Slovenská republika, Divadelní víkend Regionu HANÁ – ochotnické soubory, účast ze Slovenska
 • prosinec - Valná hromada Regionu HANÁ

- Další aktivity MAS Region HANÁ:

 • Účast na aktivitách systému regionálního značení HANÁ regionální produkt, certifikace regionálních producentů. 
 • Účast na aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouci.
 • Spolupráce s partnery (MAS Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina).
 • Putovní výstava „Spojují nás tradice“ 
 • Výjezd na Slovensko – setkání regionů Požitavie-Širočina, Bystřička a Region HANÁ, setkání se slovenskou MAS Termál. 
 • Divadelní představení „Lakomá Barka“
 • Exkurze „Poznáváme region HANÁ“ 
 • Příprava projektu spolupráce CR - „Hanácké region se prezentuje jedenadvacátému století“ - nepodpořen.
 • Zapojení do projektu SMO ČR.

Příprava ISU 2020
Region HANÁ v roce 2013 intenzivněji zahájil přípravu nové strategie na roky 2014 – 2020. 

Tematické oblasti
1) Obce a místní samospráva
2) Infrastruktura
3) Doprava
4) Kultura, památky, historie
5) Cestovní ruch
6) Spolky a neziskové organizace
7) Podnikání, zaměstnanost, práce
8) Zemědělství
9) Životní prostředí
10) Školství
11) Sociální oblast
Horizontální témata
1) Inovace
2) Mládež a děti
3) Spolupráce

 

2014

 - V tomto roce přistoupili do MAS Region HANÁ dvě obce a to Horní Štěpánov a Kostelec na Hané. Díky tomu má Region HANÁ již přes 45 000 obyvatel a 48 obcí.

- Další data budou doplněna.