Rada MAS Region HANÁ, z.s.
 

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

2. Rada spolku má 9 členů. Rada spolku volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří jednají jménem spolku navenek v plném rozsahu, každý samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy, jedná za spolek místopředseda.

3. Rada spolku je volena ze členů spolku. V případě kandidatury právnické osoby je předem určena konkrétní osoba – zástupce právnické osoby. Za člena rady je poté zvolen člen spolku – právnická osoba, zastoupená konkrétní fyzickou osobou.

4. Členství v radě není slučitelné s členstvím v revizním výboru a výběrové komisi.

5.  Funkční období rady je čtyřleté.

6. V případě zániku mandátu člena rady dříve, než skončí funkční období (odstoupením, pozbytím oprávnění zastupovat členskou právnickou osobu apod.), iniciuje rada, nejpozději do 3 měsíců, volební valnou hromadu. Do té doby vykonává svoji činnost rada v menším počtu.

7. Rada MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

8. Rada MAS se na svém jednání řídí interním dokumentem - jednacím řádem, který je zveřejněn.

9. Rada spolku se zabývá zejména:

- rozhodne o kladném účetním hospodářském výsledku tak, že bude použit na financování neziskové činnosti spolku.

- tvoří a schvaluje Interní dokumenty MAS, které nejsou v kompetenci Valné hromady.

- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie

- schvaluje výzvy k podávání žádostí

- nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie v územní působnosti spolku

- schvaluje jednací řád rady a rozhoduje dle jednacího řádu rady

10. Radu spolku svolává a řídí předseda spolku, případně místopředsedové

Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS Region HANÁ - Rady
Rada plní současně funkci Programovacího výboru MAS v programu LEADER
 

č.  Člen rady, zastoupený informace o zástupci
1. Ing. Pavel Solovský individuální člen RH, soukromý zemědělec, Olbramice
2. Město Konice, zastoupené Bc. Jaroslavem Procházkou místostarosta města
3. Ing. Jan Tichý individuální člen RH, podnikatel, Stařechovice - Služín
4. Obec Lutín, zastoupená Ing. Jakubem Chrástem starosta obce
5. Zdeňka Žáková  individuální člen RH, Drahanovice
6. Ing. Miroslav Mačák individuální člen RH, Luběnice
7. Městys Náměšť na Hané, zastoupený Mgr. Martou Husičkovou starostka městyse
8. Jaromír Crha individuální člen RH, podnikatel, Slatinky
9. Obec Čelechovice na Hané, zastoupená Jarmilou Stawaritschovou starostka obce

 

Rada MAS v tomto složení byla schválena Valnou hromadou v Lutíně dne 28. 5. 2019. Na svém prvním zasedání dne 28. 5. 2019 si členové rady zvolili ze svého středu předsedkyni Mgr. Martu Husičkovou zastupující městys Náměšť na Hané.
Místopředsedy sdružení jsou Ing. Miroslav Mačák a Jarmila Stawaritschová zastupující obec Čelechovice na Hané.

Dokumenty Rady Regionu HANÁ
 

Jednací řád rady MAS Region HANÁ, z.s.

Jednací řád rady MAS Region HANÁ_aktualizace 2020.pdf (306,6 KB)

 

Zápisy ze zasedání Rady Regionu HANÁ