Spolupráce při realizaci projektu


„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V naší MAS Region HANÁ byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí s název„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Region HANÁ se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Region HANÁ vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

Regionální školství            
Doprava a veřejná dopravní obslužnost
Protipovodňová opatření a krizové řízení
Odpadové hospodářství
Agenda zaměstnanosti
Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu vzniklo:

Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
Metodika spolupráce obcí na platformě MAS Region HANÁ a její aplikace.
Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Region HANÁ.
Pakty o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Region HANÁ.
Koncepční návrh legislativních řešení.

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

 

MAS Region HANÁ se starosty obcí se snaží řešit a vylepšovat podmínky každodenního života občanů.

 

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ 
bann-mas

V čtvrtek 10. října 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v RCO Olomouc.