Informace o projektu MAP (místní akční plán) vzdělávání II


Název projektu: Venkovské školy Regionu HANÁ společně - MAP II


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584                                  


Realizátor: MAS Region HANÁ, z.s.


Fyzická realizace projektu: 01. 03. 2018 - 31. 12. 2021


Výše podpory: 11 676 924 Kč


Projekt „Venkovské školy Regionu HANÁ společně - MAP II“ je spolufinancován Evropskou unií - prostřednictvím Operačního programu Výzku, vývoj a vzdělávání. 


Vyzva_MAP II_verze2_web (2).pdf (765,9 KB)

Příloha č. 3 Postupy_MAP II_verze2_pro web (2).pdf (3,7 MB)


Popis projektu:

Projekt navazuje na priority a cíle projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice. MAP vzdělávání v ORP Konice nastartoval spolupráci mezi jednotlivými aktéry ve školství, ve kterém bude MAP II pokračovat např. informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro společné řešení problémů a potřeb. V porovnání s MAP I se navíc v rámci MAP II, vedle rozvoje a aktualizace MAP, evaluace a monitoringu, řeší i implementace aktivit, které aktéři ve školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve Strategickém rámci MAP I. Výstupem projektu je aktualizovaný Strategický rámec (SR MAP) do r. 2023, dohoda o prioritách, akční plán. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Realizuje se na území obcí ORP Konice - Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Hvozd, Horní Štěpánov, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, na území obcí ORP Olomouc - Drahanovice, Hněvotín, Loučany, Luběnice, Lutín, Náměšť na Hané, Slatinice, Těšetice, Ústín a obcí na území ORP Litovel - Bílsko, Loučka, Olbramice, Senice na Hané, Senička.

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně - MAP II je navázat na již realizovaný projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice a zlepšit kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ, vzájemnou spoluprací zřizovatelů, škol a dalších aktérů vzdělávání v rámci společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné řešení místně specifických problémů a potřeb. Tento cíl bude realizovátn prostřednictvím Rozvoje a aktualizace MAP, evaluace a monitoringu MAP a Implementace MAP a plněním dílčích cílů MAP. V průběhu realizace projektu dojde k implementaci naplánovaných aktivit v rámci ročního akčního plánu a Strategického rámce MAP. Dílčí cíle MAP jako je systémové zlepšení řízení ZŠ a MŠ, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území (dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole). Nezbytnou aktivitou vedoucí k výše uvedeným cílům je zkvalitnění spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, využití místních mimoškolních zdrojů a rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Naplnění cíle projektu bude dosaženo kvalitním řízením procesu rozvoje a aktualizace MAP. Dále také důslednou informovaností cílových skupin o průběhu a realizaci projektu, využitím potenciálu především povinných PS, spoluprací s projektem SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v území), IKAPem (Implementace Krajského akčního plánu) prostřednictvím PS Vzdělávání, Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje, jejíž členka je zároveň v realizačním týmu projektu. Stejně jako v MAP I je komplexním cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ. 

Výstup projektu:

dokument MAP - Analytická část včetně Strategické části MAP jejíž součástí jsou investiční priority jednotlivých škol, školských zařízení a NNO v území. 

Klíčové aktivity: 

1 - Řízení projektu

2 - Rozvoj a aktualizace MAP

3 - Evaluace a monitoring MAP

4 - Implementace MAP