Informace o projektu MAP (místní akční plán) vzdělávání II


Název projektu: Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008595
                                 

Realizátor: MAS Region HANÁ, z.s. 


Fyzická realizace projektu: 01. 03. 2018 - 31. 12. 2021


Výše podpory: 20 410 306  Kč

 

Projekt „Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov“ je spolufinancován Evropskou unií - prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

 

Popis projektu: 

Projekt Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov (MAP II) je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Navazuje na projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (MAP I), který nastartoval pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Projekt umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Projekt MAP II navíc oproti MAP I řeší i implementace aktivit, které aktéři ve školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve Strategickém rámci MAP I. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MAS Region HANÁ, na realizaci projektu se podílejí místní akční skupiny MAS Hanácký venkov, MAS Hanácké Království, MAS Prostějov venkov a město Prostějov.

Realizuje se na poměrně velkém území. Jedná se o území ORP Prostějov, nově i části území ORP Olomouc a Vyškov (viz mapa).

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Tento cíl bude realizován prostřednictvím Rozvoje a aktualizace MAP, evaluace a monitoringu MAP a Implementace MAP a plněním dílčích cílů MAP. Dílčími cíli jsou systémové zlepšení řízení ZŠ a MŠ, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území (dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole) a zkvalitnění spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností (využití místních mimoškolních zdrojů a rozvoj vzdělávání dětí a žáků). Naplnění cíle projektu bude dosaženo kvalitním řízením procesu rozvoje a aktualizace MAP. Dále také důslednou informovaností cílových skupin o průběhu a realizaci projektu, využitím potenciálu především povinných pracovních skupin a spoluprací s projektem SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v území), IKAPem (Implementace Krajského akčního plánu) prostřednictvím pracovní skupiny Vzdělávání, Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje.

 

Výstup projektu:

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dokument MAP - Analytická část včetně Strategické části MAP, jejíž součástí jsou investiční priority jednotlivých škol, školských zařízení a nestátních neziskových organizací v území. Obsahem dokumentu bude i soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků.

Klíčové aktivity: 

1 - Řízení projektu

2 - Rozvoj a aktualizace MAP

3 - Evaluace a monitoring MAP

4 - Implementace MAP