Pracovní setkání se uskutečnilo dne 07. 04. 2016 na zámku v Konici. Školení proběhlo na zámku v Konici dne 27. 04. 2016. Jednání rozšířeného řídícího výboru v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice - 21. 06. 2016 Seminář k tématu Inkluze se konal dne 15. 06. 2016 v přísálí úřadu městyse v Náměšti na Hané. Seminář byl určen pro vedoucí pracovníky, pedagogy MŠ, ZŠ. Hlavními probíranými tématy byly legislativní změny ve školství spojené s inkluzivním vzděláváním. Školitelka seznámila účastníky s novelou školského zákona, vyhláškou č. 27/2016Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Exkurze Sluňákov (v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice) - 08. 09. 2016. Samotný akreditovaný seminář si kladl za cíl zejména seznámit přítomné pedagogy s areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví. Areál je založen na principu prožitku, nikoliv jen pasivním přijímání informací, což výrazně ovlivnilo i průběh semináře. Veškeré aktivity se konaly ve venkovních prostorách. Seminář školní zahrady ZŠ a MŠ (úloha, tvorba, provoz, možnosti) se konal 13. 09. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Náměšť na Hané. Nově realizovaná školní zahrada může sloužit zejména výuce přírodních věd, ekologické výchově a vzdělávání, ale i výuce ostatních předmětů nebo družinám. Školní zahrada také může sloužit neformálnímu či mimoškolnímu vzdělávání. Samotný seminář si kladl za cíl zejména ujasnit si možnosti realizace školní zahrady na vlastních školních pozemcích, pomoci zahájit přípravu a měl celkově pomoci ujasnit pedagogům, co udělat pro přípravu a realizaci školní zahrady a jak ji následně provozovat. Seminář k tématu Infrastruktura základních škol. Seminář k tématu se konal dne 19. 09. 2016 v kanceláři MAS Region HANÁ v Náměšti na Hané. Seminář měl za cíl seznámit účastníky s výzvou č. 47 z IROP. První setkání pracovní skupiny Mateřské školy se uskutečnilo dne 04. 10. 2016 v MC Srdíčko v Konici. První setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost a zájmové a neformální vzdělávání se uskutečnilo 06. 10. 2016 v MC Srdíčko v Konici. Seminář Příroda je pestrý dům nabídl účastníkům náměty pro školu v přírodě nebo celoroční projekt. Akce se uskutečnila 17. 10. 2016 v Centru ekologických aktivit ve Sluňákově (Horka nad Moravou). Seminář byl realizován v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice. Část programu probíhala ve venkovním prostředí. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 24. 10. 2016 v zasedací místnosti OÚ v Šubířově. Workshop se konal dne 31. 10. 2016. Lektorka Mgr. Anna Bartoušková - psycholožka PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov představila přítomným inkluzi a péči o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, zralost pro nástup do MŠ, problematiku školní zralosti, děti se sociokulturním znevýhodněním v MŠ. Součástí workshopu byla i diskuze. Seminář se konal 07. 11. 2016. Lektorka PaedDr. Iva Tomášková představila přítomným pojem inkluze, principy společného vzdělávání, novelu školského zákona č. 82 / 2015 Sb. a další. Druhé setkání PS Mateřské školy se uskutečnilo dne 28. 11. 2016 v MŠ v Horním Štěpánově. Setkání se uskutečnilo na zámku v Konici 07. 12. 2016. Na programu bylo představení výzvy č. 57 (infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, individuální výzvy přes MAS RH - zájmové a neformální vzdělávání a program přeshraniční česko-polské spolupráce. Nechyběly aktuální informace o projektu MAP vzdělávání v ORP Konice, diskuze. Workshop se konal 07. 12. 2016. Lektorka Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., psycholožka PPP poradny a SPC centra Olomouckého kraje prezentovala problematiku školní zralosti, možnost využití kresby jako diagnostický nástroj, profesní orientaci, školní neúspěšnost, specifické poruchy učení a chování, výchovné obtíže u dětí různého věku atd. Součástí workshopu byla i diskuze. Setkání se uskutečnilo na zámku v Konici 07. 12. 2016. Na programu bylo představení výzvy č. 57 (infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, individuální výzvy přes MAS RH - zájmové a neformální vzdělávání a program přeshraniční česko-polské spolupráce. Nechyběly aktuální informace o projektu MAP vzdělávání v ORP Konice, diskuze. Druhé setkání PS Matematická gramotnost a polytechnické vzdělávání se uskutečnilo 12. 12. 2016 v Gymnáziu Jevíčko. Jednání bylo spojeno s ukázkou netradiční výuky matematiky v 1. ročníku kombinovaného lycea, která využívá především principy waldorfské pedagogiky. Následoval rozbor hospitace a poté samotné jednání pracovní skupiny. Třetí setkání PS Čtenářská gramotnost a zájmové a neformální vzdělávání se uskutečnilo 15. 12. 2016 v MC Srdíčko na zámku v Konici. Setkání se uskutečnilo 31. 01. 2017 na zámku v Konici. Jednání PS probíhalo v kanceláři MAS Region HANÁ v Náměšti na Hané dne 14. 02. 2017. Seminář se uskutečnil na zámku v Konici dne 01.02. 2017. Workshop se uskutečnil v Kostelci na Hané dne 24. 02. 2017. Setkání proběhlo v zasedací místnosti ZŠ a G Konice. Na programu bylo např. schválení aktualizace Analytické části MAP vzdělávání v ORP Konice, schválení aktualizace Strategického rámce MAP, přestavení průběžných výstupů činnosti jednotlivých pracovních skupin, schválení období, na které bude realizován Akční plán vzdělávání, atd. Setkání starostů proběhlo v Náměšti na Hané dne 08. 03. 2017. Seminář se uskutečnil v Náměšti na Hané dne 23. 03. 2017. Setkání se uskutečnilo dne 03.04.2017 na zámku v Konici. Setkání ŘV proběhlo na zámku v Konici dne 19. 04. 2017 od 13:00 hod. Na programu bylo zejména projednání a schválení návrhů aktivit ročního akčního plánu, zpracování projektových záměrů do fáze přípravy projektů, schválení finálního ročního akčního plánu na období školního roku 2017/2018 s přesahem měsíců duben - srpen 2017 a schválení implementační struktury - Principy MAP. PS Polytechnické vzdělávání, Matematická gramotnost měla v dubnu (20. 4. 2017) možnost zúčastnit se hospitace výuky matematiky ve Scioškole v Olomouci spolu s prohlídkou prostor školy a výměnou zkušeností. Scioškola staví svou práci na individuálním přístupu k dítěti. Setkání PS se uskutečnilo na zámku v Konici dne 03. 05. 2017 od 14:00 hod.