Realizace projektu 

Místní akční plán vzdělávání v ORP KONICE

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113  

Zpracovatel: Místní akční skupina Region HANÁ z.s. 

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF,

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výše podpory: 3 478 104,- Kč


Relizace projektu MAP vzdělávání v ORP Konice_rjtKWDm.pdf (250,0 KB)

V rámci projektu se bude společně plánovat rozvoj vzdělávání v území ORP Konice. Realizací projektu se zvýší kvalita vzdělávání v mateřských a základních školách, bude zlepšena koordinace a spolupráce v rámci území. Společně budou řešeny místně specifické problémy ve školství a potřeby škol. Projekt bude řešit rozvoj vzdělávání v povinných a doporučených opatřeních. Součástí projektu bude plánování investičních akcí. Výstupem projektu bude dohoda o prioritách. 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je do roku 2017 vybudovat funkční partnerství mezi aktéry školství v území ORP Konice. Současně je cílem stanovit priority v oblasti vzdělávání s následnou realizací projektu. Investiční priority stanovíme prostřednictvím nástrojů akčního plánování. Cílem projektu je dohoda o spolupráci v území na aktivitách místního akčního plánování vzdělávání. Cíl je dostatečně specifický, měřitelný, je projednáván v území, je odsouhlasený a odráží skutečné potřeby, má jasně stanovený termín dosažení. 

Komplexně je cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Konice. 

Tato spolupráce povede k:

1) systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,

2) sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,

3) podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,

4) dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,

5) zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Více informací o projektu naleznete v níže uvedených odkazech:

Všechny výrobky, které odevzdaly ZŠ a MŠ v rámci soutěže tvořivých aktivit ,,Moje vysněná škola", ,,Chodíme rádi do naší školky", v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice. Soutěž probíhala v období 1. 3. - 28. 4. 2017.