2012

- Region HANÁ v roce 2012 prošel procesem rozšíření. Z původních 26 obcí se rozšířil nejprve na 33 obcí, a na Valné hromadě 30. listopadu 2012 v sále Náměšti na Hané serozšířil až na 46 obcí (s platností od 1.1.2013).  Tím byl dokončen proces přistoupení zbývajících obcí mikroregionů Konicko a Kostelecko, které ještě doposud nebyly členy Regionu HANÁ. V této podobě se připravujeme na nové plánovací období a pro toto území je připravována nová integrovaná strategie rozvoje území MAS. 

- Region HANÁ se od svého založení snaží o oživení aktivit na svém území. Bezpochyby nejvýznamnější činností je realizace programu LEADER. V roce 2012 hospodařila MAS Region HANÁ s rozpočtem v opatření IV.1.2. na realizaci projektů LEADER v celkové výši 5 232 960 Kč. V tomto roce byly vyhlášeny celkem 2 výzvy: výzva č. 11 a 12 (leden, duben). 


- Projekt spolupráce Spojují nás tradice 
Rok 2012 byl ve znamení tradic, řemesel, folkloru a představení ochotnických divadel. Vše se uskutečnilo v rámci mezinárodního projektu „Spojují nás tradice“, kdy na území tří MAS proběhla řada kulturních akcí a vzájemných návštěv partnerů projektu (partneři: Region HANÁ, o. s., Bystrička, o. p. s. a Požitavie – Širočina ze Slovenska).
Projekt byl realizován po celý rok 2012 až do února roku 2013. Mnoho obcí Regionu HANÁ se do projektu zapojilo. Na území Regionu HANÁ tak proběhly zajímavé akce jako mezinárodní festival ochotnického divadla pod názvem Theatrování (v Regionu HANÁ tři divadelní víkendy), Trhy tradičních řemesel v Čechách pod Kosířem, Dílna tradičních řemesel v Náměšti na Hané či folklorní Setkání národů pod Černou věží. V rámci projektu proběhla rozsáhlá putovní výstava, která navštívila přes 40 obcí tří partnerů. Do projektu byla zapojena řada místních řemeslníků a spolků. Vznikla také databáze řemeslníků z území Regionu HANÁ, kteří díky projektu mezi s sebou a Regionem HANÁ navázali novou spolupráci. 

Kompletní fotogalerie jednotlivých divadelních představení, trhů tradičních řemesel, tvořivých dílen, workshopů a putovní výstavy ke shlédnutí zde: 

- Projekt spolupráce „Společnou cestou naproti rodině a dětem“ 
V Regionu HANÁ poměrně dobře funguje pracovní skupina Děti a mládež, která dala podmět k realizaci projektu, tentokrát národní spolupráce, s názvem „Společnou cestou naproti rodině a dětem“. V roce 2012 jsme uspěli v 15. kole Programu rozvoje venkova. Partnerem projektu je MAS Bystřička, se kterou máme velmi dobrou spolupráci. Podpora rodin s dětmi, to je hlavní cíl projektu, který je realizován prostřednictvím osmi mateřských a rodinných center. Projekt je velmi bohatý na vzdělávací aktivity jak pro veřejnost, tak pro samotná centra. Tvořivé dílny, cykly přednášek s odborníky, adaptační programy jako mimiwelnes, miniškolka a kulturní akce budou provázet celý rok 2013. Velkou investicí projektu je dovybavení center nábytkem či PC technikou, tak aby mohlo zázemí center dobře fungovat a byla tak podpořena kvalita služeb v této oblasti na území MAS. Celkové výdaje projektu jsou 1 597 608 Kč.

- Projekt spolupráce Mladí hasiči – historie a budoucnost 
V roce 2012 tým pod odborným vedením J. Tichého zpracoval žádost o projekt „Mladí hasiči – historie a budoucnost“ Projekt spolupráce mezi MAS Region HANÁ – Bystřička - Požitavie-Širočina byl již na české straně schválen a připravuje se žádost na straně Slovenské. V případě že i zde bude úspěšný, započne jeho realizace na podzim roku 2013. Projekt je zaměřen na dobrovolné hasiče v našich obcích, se zaměřením především na děti a mládež. Našim cílem je, aby se do projektu zapojilo co nejvíce SDH z obcí Regionu HANÁ i ze všech partnerských regionů. 

- Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“ 
Projekt, na který Region HANÁ získal podporu z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu, je zaměřen na vybudování dětských hřišť a sportovišť v 8 zapojených obcích a v jejich místních částech. Celkem bylo realizováno 16 samostatných hřišť nebo sportovišť.
Na přípravnou fázi v roce 2010 navázala v roce 2011 fáze realizační. Na území pěti zapojených obcí započala realizace, která byla ukončena podáním žádosti o platbu v prosinci 2011 na Úřadu regionální rady v Olomouci. Celková hodnota díla realizovaného v roce 2011 je přibližně 7,5 mil. Kč.V roce 2012 se pokračovalo v dalších realizacích hřišť a sportovišť, proinvestovalo se více než 7,5 mil. Kč.

Kompletní fotogalerie jednotlivých hřišť a sportovišť ke shlédnutí zde: 

- IX. ročník Hanáckého cestovatele 
Region HANÁ, o.s. zahájil v květnu 2012 již po deváté turistickou aktivitu pro zvídavé návštěvníky nejen tohoto regionu. Bylo vydáno 1 000 kusů průvodce. Zahájení proběhlo v Třebčíně, což je místní část obce Lutín. Po celé odpoledne probíhal bohatý program, který byl podpořen pěkným slunečným počasím. Slavnostní ukončení a předání proběhlo 23. září v kulturním domě v Hněvotíně Odměnou každého účastníka, který navštívil 20 míst a získal razítka do průvodce byl certifikát „Hanácké cestovatel 2012“. Požadované podmínky splnilo 95 účastníků, z nichž nejstarší měl 76 roků, nejmladší 2 roky a nejvzdálenější hanácký cestovatel přijel až z Bratislavy. 

 

- „Nélepši hanácké vdolek 2012“ 
Již čtvrtým rokem organizuje Region Haná o.s. (viz www.regionhana.cz) soutěž o „Nélepši hanácké vdolek“. Tento ročník je pořádán ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. (viz www.flora-ol.cz) v rámci doprovodného programu „Dožínková slavnost“.
Slavnostní vyhlášení výsledků bylo zahájeno v sobotu 18.8.2012 v 14:30 hod. v hudebním altánku v areálu Výstaviště FLORA Olomouc za originálního vystoupení v hanáckém kroji Ing. Elišky Dostálové. Krátký projev měl i Ing. Jiří Uhlíř, který podotkl, že vítězové jsou všichni soutěžící, protože vdolečky byly upečeny s láskou. 

 

- Účast na konferencích, prezentace MAS 
V průběhu celého roku pracovníci sekretariátu i členové rady reprezentovali MAS na nejrůznějších významných akcích, seminářích a konferencích. Řadu takových propagačních akcí MAS přímo pořádala nebo spolupořádala. Šlo například o:

 • leden - Školení pro potenciální žadatele LEADER: 6.1.2012 ve 14:00 hodin, a 9.1.2012 v 15:00 hodin,
 • březen - Setkání aktérů venkova - SPOV OK a ZK, zástupců samospráv OK a ZK, MAS a partneři CSV OK a ZK - Příleský mlýn, Všechovice, Termín: čtvrtek a pátek 8. – 9. 3. 2012
 • duben - 10.4.2012 – účast na semináři „Architektura a vzhled obcí“ v úterý 10. dubna 2012 velkém sále AZV MZE ČR Šumperk, přednáška Školení pro potenciální žadatele LEADER: 19.4.2012 v 15:00 hodin
 • červen - 14.6. – 17.6 – Dílna tradičních řemesel v Náměšti na Hané, v rámci projektu spolupráce.
 • srpen - AGROKOMPLEX NITRA: 23. 8. – 26. 8. se MAS zúčastnila výstavy Agrokomplex Nitra.  Propagovali jsme projekt spolupráce Spojují nás tradice i celkovou činnost MAS a celé naše území.
  ZEMĚ ŽIVITELKA: 30. 8. – 4. 9. 2012 se MAS zúčastnila výstavy Země živitelka. Ve spolupráci s MAS Bystřička a MAS Požitavie – Širočina. Propagovali jsme projekt spolupráce Spojují nás tradice i celkovou činnost MAS a celé naše území.  
  Školení pro úspěšné žadatele LEADER: 14.8.2012 ve 14:00 hodin, v sídle MAS v Těšeticích.
 • říjen - Zástupci MAS se zúčastnili konference Venkov 2012 v Nových hradech a zde pořádané Valné hromady MAS.
  V průběhu měsíce října se manažer MAS a předsedkyně MAS aktivně zúčastnili semináře „Výměna zkušeností s čerpáním dotací z PRV a dalších zdrojů mezi Zlínským a Olomouckým krajem.
 • listopad - Účast na setkání MAS Olomouckého kraje v Sobotíně (7. – 8.11.2012), prezentace MAS Region HANÁ, diskuse, předávání zkušeností.
 • prosinec - Účast na Setkání partnerů CSV (Smržice, 28.12.2012) – prezentace MAS, předávání zkušeností 13.12.2012 – přednáška manažera MAS na konferenci MAS ve slovenské obci Mojmírovce (Nitra). Prezentace programu LEADER, prezentace aktivit MAS, příklady dobré praxe. 

 

 

Nadále probíhala spolupráce s partnery (MAS Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina), proběhlo několik setkání. 

 

Další aktivity MAS Region HANÁ:

 • Účast na aktivitách systému regionálního značení, certifikace regionálních producentů. Ve spolupráci s MAS Moravská cesta. Místopředseda Ing. Miroslav Mačák pracoval jako předseda certifikační komise.
 • Účast na aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouci.
 • Manažer MAS se účastnil řady setkání Pracovní skupiny LEADER při Národní síti MAS – připomínkování pravidel spolupráce i IV.1.1., IV.1.2.