Region HANÁ má dobré zkušenosti s využíváním regionálních, národních i evropských programů a politik regionálního rozvoje. Jestliže využití regionálních a národních programů je srovnatelné s dalšími obdobnými regiony ČR, v případě realizace evropských podpůrných politik, zejména programů PHARE, SAPARD, SROP a LEADER, je situace mikroregionu daleko příznivější – Region HANÁ byl dosud velmi aktivní ve využívání prostředků z předstrukturálních i strukturálních fondů EU.

S dotačními programy jak národními, tak evropskými má zkušenost celá řada členů MAS, a to jak obcí, tak podnikatelských subjektů. Nejvýznamnější jsou pro další činnost MAS bohaté zkušenosti vlastní MAS s dotačními programy, kdy byly realizovány jak projekty v rámci předchozích programů LEADER, tak SROP a další.

Uplatnění principů LEADER v regionu

V Regionu HANÁ se principy LEADER uplatňují již od roku 2002. Region z tohoto hlediska patří k průkopníkům programů typu LEADER, MAS Region HANÁ je rovněž nejúspěšnější MAS v Olomouckém kraji.

Program  Zaměření projektu Dotace Rok
LEADER ČR

„Program LEADER  v Regionu HANÁ“
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

5.100.000 Kč 2004
LEADER +

„HANÁCKÉ LIDR“
Aktivní péče a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Hané

11.000.000 Kč 2004
LEADER ČR

„NAŠA HANÁ“
Tvorba podmínek pro zlepšení kvality života, Podpora podnikatelských aktivit v regionu

3.600.000 Kč 2005

 

V roce 2004 byly z Programu LEADER ČR k realizaci vybrány tyto investiční projekty:

Rekonstrukce mechanizačního střediska ZD Těšetice
Rekonstrukce víceúčelového společenského domu TJ SOKOL Těšetice
Stavební obnova zdravotního střediska v Náměšti na Hané, obec Náměšť na Hané
Vybudování cyklostezky Luběnice – Těšetice, obec Luběnice
Stavební obnova, modernizace objektu – kulturní zařízení v Lípách, obec Slatinice

 

V roce 2005, v rámci druhého kola Programu LEADER ČR, byly vybrány další projekty:

Rehabilitace místního remízku v Ústíně (obnova rybníčku, regenerace lesíku a vybudování střelnice), Myslivecké sdružení Těšetice
Nákup secího stroje, SHR – Ing. Drahomír Tobiáš, Senice na Hané
Investice – postřikovač, SHR – Josef Tobiáš, Senice na Hané
Stavební obnova objektu občanské vybavenosti - sportovní zařízení, TJ Sokol Drahanovice
Sportovní areál Slatinky - tenisový kurt, obec Slatinky
Oprava památkového objektu - mostní váha, obec Senička
Rekonstrukce a přístavba sociálního zázemí domu čp. 62, obec Senice na Hané

 

Program LEADER+, region realizoval neinvestiční akce ve výši cca 11 milionů korun.

Region HANÁ začátkem července 2005 vyhlásil první kolo výběrového řízení a zájemci o podporu (podnikatelské subjekty, obce, mikroregiony, neziskové organizace) mohli podávat svoje projekty k podpoře v rámci zvoleného a schváleného tématu. Do druhé výzvy byly potom projekty předkládány do začátku února 2006.

 

Do 1. kola výzvy bylo podáno 13 projektů (11 úspěšných)

Projekt Předkladatel Rozpočet
Dobudování informačního centra a zázemí MAS Obec Těšetice 749.000 Kč
Zastávka na cyklotrase č. 6034 Obec Slatinice 495.000 Kč
Zastávka na cyklotrase č. 6034 Obec Luběnice  496.500 Kč
Cimbálová muzika Šumica - nositel hudebních tradic Obec Náměšť na Hané 161.000 kč
Advent a vánoce na zámku - tradice, která je stále živá Obec Náměšť na Hané 350.000 Kč
Vnitřní vybavení muzea veteránů Slatinice Doc. MUDr. Aleš Sobek, CSc. 500.000 Kč
Hanácká véševka a hanácky názvoslovi Mikroregion KOSÍŘSKO 490.000 Kč
Zachování kulturního dědictví u cyklostezky č. 6025 v Bílsku Obec Bílsko 175.000 Kč
Cyklostezka 6025, kulturní památky na úseku Loučany Obec Loučany 358.368 Kč
Zachování kult. dědictví u cyklostezky 6025 a cyklotrasy 6033 Obec Senice na Hané 303.650 Kč
Hudební festival SENICKÁ NOTA 2005 Římskokatol. farnost Senice n. H. 100.000 Kč

 

Do 2. kola výzvy bylo podáno až 19 projektů (13 úspěšných v 1.kole a 2 úspěšné ve 2.kole)

Projekt Předkladatel Rozpočet
Kulturní život na Černé věži v Drahanovicích Obec Drahanovice 392.000 Kč
Obnova, prezentace historického dědictví regionu Senice n.H.  Obec Senice na Hané 318.000 Kč
Vybudování odpočivadla na cyklostezce č. 6025 v obci Bílsko Obec Bílsko 123.500 Kč
První krok do světa hlíny Obec Náměšť na Hané 360.000 Kč
Hanácká škola hrou aneb učení pro všechny Obec Náměšť na Hané 1.280.000 Kč
Vybudování turistického střediska v Senici n.H. - zpracování PD Římskokatolická farnost Senice n.H. 300.000 Kč
Turistické centrum v památkově chráněném objektu Obec Slatinice 498.000 Kč
Projektová dokumentace cyklotrasy Lutín - Třebčín Obec Lutín 248.710 Kč
Vnitřní vybavení muzea veteránůSlatinice II. Doc. MUDr. Aleš Sobek 498.000 Kč
Zachování kulturního dědictví v obci Loučany Obec Loučany 499.000 Kč
Taneční soutěž Senická bačkůrka 2006 Mgr. Alena Nakládalová 55.000 Kč
Příhon místo setkávání, odpočinku a kultury MS Drahanovice 320.500 Kč
Projektová dokumentace na obnovu barokní sýpky v Ludéřově Občanské sdružení U nás 557.500 Kč

 

Strukturální fondy EU

Od roku 2004 se již mohly podávat první žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Některé z obcí mikroregionu i místních podnikatelských subjektů tuto možnost také začali využívat a prvními úspěšnými výsledky jsou projekty:

SROP              Opatření 4.2.2. Rozvoj cestovního ruchu

                        Obec Náměšť na Hané, projekt Rekonstrukce zámku

                        Celkové náklady 32 mil. Kč, dotace ERDF 24 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

                        Region HANÁ, projekt Rok na Hané

                        Náklady 3,0 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 2,7 mil. Kč

OP RVMZ        Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, e) stroje a zařízení

                        Zemědělské družstvo Těšetice, projekt Pořízení aplikátoru kejdy

                        Celkové náklady 1,8 mil. Kč, dotace EAGGF 0,63 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury CR

                        Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Sportovní a kulturní centrum – Slatinice

                        Náklady 9,3 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 4,6 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

                        Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Propagace Kulturního a sportovního centra

                        Náklady 2,1 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 1,0 mil. Kč

 

Společný regionální operační program (SROP)

V roce 2006 a 2007 připravila a realizovala dva projekty přímo MAS Region Haná, a to konkrétně ze Společného regionálního operačního programu s podporou SF EU:

Projekt „Rok na Hané“
Projekt „Prezentační film – Region Haná“

Oba projekty byly úspěšně zadministrovány, řádně ukončeny a následně platební jednotkou proplaceny.

 

Projekt Rok na Hané

Region HANÁ obdržel finanční podporu ve výši 3.058.800 Kč na akci v rámci grantového schématu SROP Olomouckého kraje, opatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu.

Projekt vychází z bohatých kulturních tradic Hané a z jejich přírodních podmínek. V rámci projektu byla realizována celá řada různorodých aktivit, jejichž popis přesahuje možnosti rozsahu tohoto textu. V případě zájmu je možno podat podrobnější informaci na vyžádání e-mailem, případně informace z webových stránek Regionu Haná (www.mas.regionhana.cz). Jednotlivé aktivity projektu:

Vytváření turistických produktů:

Jízda za pokladem Hané a Jak se stát Hanáckým kláskem (turistika)

Hanácká svatba (místní folklór)

Sportovní okruh Regionem Haná alias „Hanácké patnáctiboj“ (volnočasové aktivity)

OKOLO KOL a jiné tématické turistické produkty

Vytváření propagačních materiálů:

Propagační katalog Regionu HANÁ

Společenský, kulturní a sportovní kalendář Regionu HANÁ

„Hanácky  Kde?, Kde? ,co?“

Hanácké kvarteto

Vytvoření místních a regionálních systémů informování:

Turistický elektronický servis „TES“

Aktualizace mapy cyklotras

Zkvalitnění úrovně Turistického informačního centra na zámku v Náměšti na Hané

V projektu byl zrealizován mj. velmi úspěšný katalog Regionu Haná a řada dalších propagačních materiálů. Dobudováno a vybaveno bylo turistické informační centrum v Náměšti na Hané a vytvořeny nové webové stránky regionu pro potřeby prezentace v cestovním ruchu.

 

Prezentační film – Region Haná

Předmětem projektu bylo natočení profesionálního filmu o Regionu HANÁ se třemi jazykovými mutacemi. Tento krásně zpracovaný dokument slouží nyní prezentaci regionu, MAS, i jednotlivých obcích na nejrůznějších akcích v regionu, na národní i mezinárodní úrovni.

 

Pro doplnění informací je uveden i předvstupní program SAPARD, který znamenal významnou pomoc v činnosti obcí a podnikatelských subjektů a umožnil jejich progresivnější rozvoj.

Do programu SAPARD se úspěšně zapojily především obce, ale i několik členů místního partnerství mimo veřejný sektor a dalších subjektů:

Název projektu Předkladatel Výše dotace v % Výše dotace v Kč
Rekonstrukce skladu ovoce na ULO atmosféru v ovocnářském skladě Vilémov ZD Senice n. H. 50 7.270.000 Kč
Rekonstrukce statku ve Slatinicích (veterán klub) Doc. MUDr. Sobek 47 4.450.000 Kč
Výstavba dílny na výrobu nábytku v Třebčíně David Skopal   cca 4.000.000 Kč
Obnova a oživení Černé věže v Drahanovicích Drahanovice 80 2.500.000 Kč
Rekonstrukce sokolovny Náměšť na Hané 80 3.500.000 Kč
Obnova Spolkového domu Senicka Senice na Hané 79 2.900.000 Kč
Výstavba komunikací a inženýrské sítě k podnikatelské zóně Slatinice 95 4.700.000 Kč
Polní cesty C4/1 a C4/2 v k.ú. Vojnice PÚ Olomouc 100 2.861.000 Kč
C3, most přes Blatu, liniová zeleň v k.ú. Těšetice PÚ Olomouc  100 4.437.000 Kč
Školící a přednáškové zařízení Mikroregionu KOSÍŘSKO Těšetice 75 2.700.000 Kč

 

Obce i další subjekty z Regionu HANÁ patří mezi ty, které mají největší zkušenosti s dotačními programy, ať už se jedná o národní nebo evropský programy. Významnou roli zde hrály i úspěšně realizované aktivity v rámci Iniciativy LEADER.

MAS Region HANÁ při zpracování předkládané Strategie provedla podrobnou analýzu doposud uplatňovaných a realizovaných programů a následně tedy řešených projektů v mikroregionu. Její závěry a popis nejvýznamnějších realizovaných programů a projektů včetně jejich dopadů za několik posledních let je uveden v úvodní kapitole.

Po vyhodnocení závěrů je zřejmé, že větší účast v rámci rozvojových programů byla doposud ze strany veřejné správy. Tato skutečnost je dána zaměřením doposud dostupných programů. Při bližší analýze realizovaných projektů vyplývá, že projekty byly řádově od stovek tisíc Kč až 10-ti mil. Kč a jednalo se často o komplexní projekty s dopadem přesahujícím rámec jedné obce či celého mikroregionu. Projekty menšího charakteru byly realizovány především za podpory rozvojových programů vyhlašovaných Olomouckým krajem, před tím z podpory Programu obnovy venkova (POV) vyhlašované MMR využívané opět převážně obcemi.

Strategie navazuje na předcházející aktivity a zaměřuje se především na oblasti, které doposud nebyly dostatečně řešeny v minulých programech jako je rozvoj služeb, rozvoj tradiční řemeslné výroby, záměry zaměřené na zlepšování životního prostředí a společenského života. Podpořené projekty v rámci této Strategie tak vhodně doplní a rozšíří doposud uplatňované programy na území Regionu HANÁ provázáním „tvrdých“ (investičních) projektů, v rámci kterých je budována potřebná infrastruktura pro různé aktivity a „měkkých“ (neinvestičních) projektů, které by často bez vhodné infrastruktury nemohly být uskutečněny.

 

Při zpracování předkládané Strategie MAS Regionu HANÁ využila získaných zkušeností členů MAS z předcházejících aktivit se snahou o odstranění chyb z dřívějších programů.

Důraz je i nadále kladen na spolupráci, prosazování principu partnerství a spolupráci při plánování rozvoje území.

 

Ke konci roku 2009 má region za sebou 5 vyhlášených výzev, a téměř 30 projektů v programu LEADER je v různém stupni realizace.

V roce 2009 jsme taktéž dokončili dvouletý projekt spolupráce s polským a českým partnerem – RAZEM-SPOLU, který byl zaměřen na vzájemnou kulturní spolupráci a poznávání tradic.

 

Kromě výše uvedených, byla realizována řada menších projektů, s podporou z různých dotačních titulů (např. z rozpočtu Olomouckého kraje, POV, podpora kulturních aktivit apod.)

 

V současné době je před podáním velký investiční projekt do programu ROP NUTS II Střední Morava – volnočasové aktivity Regionu HANÁ, do kterého se zapojilo 9 obcí. V přípravě jsou projekty spolupráce s partnerskými MAS, jako například projekt zaměřený na obnovu památek místního významu, či projekt na podporu kulturně-společenského života partnerských regionů.