Pracovní cesta k polským partnerům v rámci projektů česko-polské spolupráce se uskutečnila do Szczytne dne 15. 01. 2016. Pracovní schůzka k projektům česko-polské spolupráce se uskutečnila v Náměšti na Hané dne 21. 1. 2016 Pracovní schůzka se uskutečnila v kanceláři MAS RH v Náměšti na Hané dne 06. 04. 2016 Pracovní setkání se uskutečnilo dne 07. 04. 2016 na zámku v Konici. Pracovní setkání k MAP v Čelechovicích na Hané Pracovní setkání Sociální inovace - Náměšť na Hané Pracovní schůzka k MAP rozvoje vzdělávání v ORP Konice. Porada realizačního týmu se uskutečnila dne 12. 04. 2016 v kanceláři MAS v Náměšti na Hané. Školení proběhlo na zámku v Konici dne 27. 04. 2016. Jednání rozšířeného řídícího výboru v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice - 21. 06. 2016 Seminář k tématu Inkluze se konal dne 15. 06. 2016 v přísálí úřadu městyse v Náměšti na Hané. Seminář byl určen pro vedoucí pracovníky, pedagogy MŠ, ZŠ. Hlavními probíranými tématy byly legislativní změny ve školství spojené s inkluzivním vzděláváním. Školitelka seznámila účastníky s novelou školského zákona, vyhláškou č. 27/2016Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Exkurze Sluňákov (v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice) - 08. 09. 2016. Samotný akreditovaný seminář si kladl za cíl zejména seznámit přítomné pedagogy s areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví. Areál je založen na principu prožitku, nikoliv jen pasivním přijímání informací, což výrazně ovlivnilo i průběh semináře. Veškeré aktivity se konaly ve venkovních prostorách. Seminář školní zahrady ZŠ a MŠ (úloha, tvorba, provoz, možnosti) se konal 13. 09. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Náměšť na Hané. Nově realizovaná školní zahrada může sloužit zejména výuce přírodních věd, ekologické výchově a vzdělávání, ale i výuce ostatních předmětů nebo družinám. Školní zahrada také může sloužit neformálnímu či mimoškolnímu vzdělávání. Samotný seminář si kladl za cíl zejména ujasnit si možnosti realizace školní zahrady na vlastních školních pozemcích, pomoci zahájit přípravu a měl celkově pomoci ujasnit pedagogům, co udělat pro přípravu a realizaci školní zahrady a jak ji následně provozovat. Seminář k tématu Infrastruktura základních škol. Seminář k tématu se konal dne 19. 09. 2016 v kanceláři MAS Region HANÁ v Náměšti na Hané. Seminář měl za cíl seznámit účastníky s výzvou č. 47 z IROP. Členové a starostové MAS Region HANÁ navštívili v říjnu 2016 Slovinsko a Rakousko. Cílem poznávací cesty bylo seznámení se s rozvojem obcí, jejich architektonickým řešením. Navštívili jsme slovinské město Konjice, hlavní město Ljubljana, přímořské městečko Piran, horské jezero Bled, jumping park Planica, a na závěr jsme navštívili intuitivní muzeum zvuku v Gmündu. První setkání pracovní skupiny Mateřské školy se uskutečnilo dne 04. 10. 2016 v MC Srdíčko v Konici. První setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost a zájmové a neformální vzdělávání se uskutečnilo 06. 10. 2016 v MC Srdíčko v Konici. Seminář Příroda je pestrý dům nabídl účastníkům náměty pro školu v přírodě nebo celoroční projekt. Akce se uskutečnila 17. 10. 2016 v Centru ekologických aktivit ve Sluňákově (Horka nad Moravou). Seminář byl realizován v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice. Část programu probíhala ve venkovním prostředí. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 24. 10. 2016 v zasedací místnosti OÚ v Šubířově. Workshop se konal dne 31. 10. 2016. Lektorka Mgr. Anna Bartoušková - psycholožka PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov představila přítomným inkluzi a péči o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, zralost pro nástup do MŠ, problematiku školní zralosti, děti se sociokulturním znevýhodněním v MŠ. Součástí workshopu byla i diskuze. Seminář se konal 07. 11. 2016. Lektorka PaedDr. Iva Tomášková představila přítomným pojem inkluze, principy společného vzdělávání, novelu školského zákona č. 82 / 2015 Sb. a další. Druhé setkání PS Mateřské školy se uskutečnilo dne 28. 11. 2016 v MŠ v Horním Štěpánově. Workshop se konal 07. 12. 2016. Lektorka Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., psycholožka PPP poradny a SPC centra Olomouckého kraje prezentovala problematiku školní zralosti, možnost využití kresby jako diagnostický nástroj, profesní orientaci, školní neúspěšnost, specifické poruchy učení a chování, výchovné obtíže u dětí různého věku atd. Součástí workshopu byla i diskuze. Druhé setkání PS Matematická gramotnost a polytechnické vzdělávání se uskutečnilo 12. 12. 2016 v Gymnáziu Jevíčko. Jednání bylo spojeno s ukázkou netradiční výuky matematiky v 1. ročníku kombinovaného lycea, která využívá především principy waldorfské pedagogiky. Následoval rozbor hospitace a poté samotné jednání pracovní skupiny. Třetí setkání PS Čtenářská gramotnost a zájmové a neformální vzdělávání se uskutečnilo 15. 12. 2016 v MC Srdíčko na zámku v Konici. Setkání se uskutečnilo na zámku v Konici 07. 12. 2016. Na programu bylo představení výzvy č. 57 (infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, individuální výzvy přes MAS RH - zájmové a neformální vzdělávání a program přeshraniční česko-polské spolupráce. Nechyběly aktuální informace o projektu MAP vzdělávání v ORP Konice, diskuze.