Oficiální název projektu: Komunitní centra v Regionu Haná

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010190


Cílem projektu Komunitní centra v Regionu Haná je prostřednictvím komunitní sociální práce a doplňkových aktivit v 11 obcích Regionu Haná nastartovat činnost komunitních center (KC) jako míst pro sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení a jako prostor pro podporu společenství v 11 obcích. K podpoře komunitní práce je v projektu zapojen sociální pracovník s odbornou způsobilostí podle zákona č. 108/2006 Sb.  

Komunitní práce v Regionu Haná je založena na hodnotách, které respektují každého jednotlivce a jeho potřeby,  dává podněty k rozvoji společenství, je založena na důvěře k lidem daných společenství s vědomím, že vzájemná spolupráce lidi posiluje a s vědomím, že o potřebách lidí je nutno mluvit a zpřístupňovat jim informace.  

Konkrétní náplň center a podobu aktivit utváří cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku. Těžištěm všech aktivit uskutečňovaných v komunitním centru je vždy přímá podpora cílových skupin. Komunitní centra jsou neutrálním a otevřeným prostorem, který umožňuje lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. Na začátku i v průběhu projektu budou v jednotlivých komunitách místní obyvatelé podporováni sociálním pracovníkem a za pomoci místního koordinátora, který bude znát jednotlivá prostředí, problémy a hlavně bude osobně znát mnohé osoby z cílové skupiny, které tak mohou přirozeným způsobem najít cestu k řešení svých potřeb nebo potíží na základě poskytovaných služeb KC.

Obyvatelé 11 obcí Regionu Haná tak budou podpořeni v jejich rozvoji, v hledání a objevování vlastních schopností a možností a zdrojů celého společenství. Projekt má za cíl nejen probudit komunitní práci v připravovaných 11 komunitních centrech, ale i navést daná společenství na další fáze komunitního rozvoje.

Dílčí cíle projektu:

  • pomáhat řešit problémy místního společenství a do jejich řešení zapojit všechny strany, kterých se tyto problémy dotýkají
  • aktivizovat obyvatele všech 11 obcí, kde bude KC sídlit nebo již sídlí - zbavit je postoje pasivity vůči dění v obci na úrovni kulturního a politického dění  
  • integrovat sociálně vyloučené obyvatele a další osoby z cílových skupin do většinové společnosti skrze možnosti spoluúčasti na pravidelných aktivitách a komunitních akcích  
  • poskytnout nástroj k integraci v širším slova smyslu skrze vzdělání cílové skupiny a poskytování poradenství
  • dosáhnout procesu zplnomocnění
  • stanovovat dosažitelné cíle a dosáhnout práce celého společenství