Popis cílové skupiny:


Dle dosud zjištěných informací od zástupců obcí a spolků, kteří zatím zastupují budoucí jednotlivá KC v projektu a na základě ankety mezi obyvateli obcí zapojených v projektu, se jeví, že primární cílová skupina jsou: osoby sociálně znevýhodněné a ohrožené sociálním vyloučením (zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané, nízkopříjmové domácnosti, osoby hendikepované, neaktivní, zadlužené apod.). Cílová skupina není omezena věkem ani jiným kritériem. Komunitní centrum bude otevřeno pro všechny zájemce, ale bude vycházet z potřeb cílové skupiny. Přesná definice pojmu sociálního znevýhodnění není dosud v České republice pevně ukotvena. V nejširším pojetí lze sociální znevýhodnění chápat jako určitou překážku, která omezuje sociální růst a zapojení jedince, skupiny či minority do společnosti. V mnohém se prolíná s pojmem sociálního vyloučení.
Mezi skupiny, jimž hrozí vyloučení, patří lidé dlouhodobě nezaměstnaní, s nízkými příjmy, s nízkým vzděláním, nekvalifikovaní, handicapovaní, po výkonu trestu, pracovníci s nevýhodnými smlouvami, rodiny s jedním rodičem, mladí lidé bez pracovních zkušeností či opouštějící dětské domovy, cizinci,
uprchlíci, lidé odlišného etnika, lidé žijící ve vyloučených lokalitách. Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám (tedy k instituc. pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo obec.
Základní charakteristikou sociálního vyloučení je nahromadění důvodů, které vedou k životním potížím. Soc. vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem.
Mnohé skupiny v Regionu HANÁ jsou ohroženy více riziky současně – obyvatelé malých obcí žijí poměrně daleko od větších měst. Mnoho rodin žije s podprůměrnými příjmy, jsou ohroženi nízkými příjmy, případně nezaměstnaností, i když ta poslední dobou klesla ve většině obcí, a malými možnostmi dobrých pracovních příležitostí v okolí.
Sociální vyloučení je také podporováno strukturálním znevýhodněním, je zde menší nabídka pracovních míst, významná vzdálenost většiny obcí od vzdělávacích institucí vyššího stupně (např. střední školy), zdravotnických zařízení apod.